ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซม

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2023-05-29
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-29
นางสาวพิชญาภา เจนจิต
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-29
นางสาวศุภสุตา ชรากาหมุด
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-26
นายณัฐชานนท์ อุดธรรมใจ
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-26
นางสาวสุชานันท์ ลัคนะเวทย์
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-25
เด็กหญิงดาวดารา กุลเอกวราฉัตร
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-25
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-25
นางวราภรณ์ กาศมณี
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-25
นางสาวรพีพรรณ มุ้งทอง
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-23
นางสาวรพีพรรณ มุ้งทอง
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-22
นายกิฏฏิพจน์ พิจารณ์
กำลังซ่อมแซม
2023-05-22
นางสาวขวัญข้าว โชติบวรนันทกุล
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-22
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-22
นายจีรนล คนเที่ยง
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-05-22
นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-05-22
นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-05-22
นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-05-22
นางทิพวรรณ ภาคาผล
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-22
นางสาววิไลลักษณ์ ขัดแสนจักร์
รอดำเนินการซ่อม
2023-05-22
นางสาวณิชกุล ตุ้ยดี
ดำเนินการซ่อมแล้ว©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล