ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซม

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2022-09-09
นางสาวหฤทัย สายสินธุ์
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-31
ด.ญเขมจิรา กึกก้อง
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-30
นางสาวชนาภัทร เพชรพิพัฒน์
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-30
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-25
นางวราภรณ์ กาศมณี
มอบหมายงานแล้ว
2022-08-09
นายอนุสรณ์ ยุทธแสน
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-09
นายวรเทพ วันกาล
มอบหมายงานแล้ว
2022-08-05
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-05
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-05
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-05
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-05
รอดำเนินการซ่อม
2022-08-05
เด็กหญิงพิชญาภา คงมั่น
รอดำเนินการซ่อม
2022-07-26
นางสาวรพีพรรณ มุ้งทอง
มอบหมายงานแล้ว
2022-07-25
นายวรเทพ วันกาล
รอดำเนินการซ่อม
2022-07-07
นางสาวหฤทัย สายสินธุ์
รอดำเนินการซ่อม
2022-07-06
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนถาวรกิจ
รอดำเนินการซ่อม
2022-07-04
นางสาวรพีพรรณ มุ้งทอง
มอบหมายงานแล้ว
2022-06-30
เด็กหญิงชนัญชิดา ยานะวิน
รอดำเนินการซ่อม
2022-06-28
นางสาวศุภัชญา จิณะไชย
มอบหมายงานแล้ว©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล