ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซม

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2023-02-07
นางสาวพวงเพ็ชร สีสม
รอดำเนินการซ่อม
2023-02-07
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
มอบหมายงานแล้ว
2023-02-07
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
มอบหมายงานแล้ว
2023-02-06
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
มอบหมายงานแล้ว
2023-02-03
นส.ณัฐฐ์ฎาพร วงศ์สว่าง
รอดำเนินการซ่อม
2023-02-02
นายอภิชัย แสนใหญ่
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-02-02
นางนิรมัย รักวิชา
รอดำเนินการซ่อม
2023-02-02
นางสาวกัญญาพัชร อู่เงิน
รอดำเนินการซ่อม
2023-02-01
นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-01-31
นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-01-26
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
รอดำเนินการซ่อม
2023-01-26
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
รอดำเนินการซ่อม
2023-01-26
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-01-26
นางสาววิไลลักษณ์ ขัดแสนจักร์
รอดำเนินการซ่อม
2023-01-24
นางสาวรพีพรรณ มุ้งทอง
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-01-24
นางสาวนันทนา ใจคำมา
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-01-24
นางสาวคณิสสร แสงมณี
รอดำเนินการซ่อม
2023-01-24
นางสาวคณิสสร แสงมณี
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-01-23
นายจตรนต์ สายอุต
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-01-23
นายจตรนต์ สายอุต
รออะไหล่/ส่งซ่อม©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล