ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซม

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2023-09-18
นายกิฏฏิพจน์ พิจารณ์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-18
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-18
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-18
รอดำเนินการซ่อม
2023-09-12
เด็กชายมงคลวรรษ์ ศรีเลิศ
รอดำเนินการซ่อม
2023-09-12
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-08
เด็กหญิงดวงดี ชนานนท์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-06
นางสาวธัญสิริ กาสนุก
มอบหมายงานแล้ว
2023-09-06
นางสาวธัญสิริ กาสนุก
รอดำเนินการซ่อม
2023-09-06
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-06
นางสาวนันทนา ใจคำมา
มอบหมายงานแล้ว
2023-09-05
นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-05
นางสาวภัทรวดี พรมราช
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-09-04
นางอักษร ถุงเงิน
มอบหมายงานแล้ว
2023-09-01
นางสายยนต์ ผาทอง
มอบหมายงานแล้ว
2023-09-01
นางสาวจินดารัตน์ สุขสีใจ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-08-31
นายวีรพล ส้มส้า
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-08-31
นางสาวสิรินทรา มั่นเหมาะ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-08-30
นางรัชชา เล้าสกุล
รอดำเนินการซ่อม
2023-08-30
นางรัชชา เล้าสกุล
รอดำเนินการซ่อม©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล