ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซม

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2023-11-23
นางสาวนิรัชพร โนจิตร์
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-23
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมืองหม้อ
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-22
นางสาวพวงเพ็ชร สีสม
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-22
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-21
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-20
เด็กชายภคนันท์ นันทจักร์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-17
นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-15
นายเกียรติศักดิ์ ชัยแขม
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-12
Missฐานิดา พรหมวัชรานนท์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-07
นายสมชาย อินตา
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-07
นางสาวศิริประภา วิโรทุษ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-01
นางแอนนา วัชรเกตุ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-11-01
นางแอนนา วัชรเกตุ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-10-31
นางวรารัตน์ อริยะศักดิ์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-10-27
นางสาวณัฐพร แสนอืนทร์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-10-27
นายวีรพล ส้มส้า
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-10-27
นางสาวภิญญดา ฟุ่มเฟือย
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-10-26
นางสาวพรชนก กาศทิพย์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-10-26
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2023-10-25
นายอภิโชค เรือนคำ
ดำเนินการซ่อมแล้ว©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล