ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซม

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2022-12-07
นางสาวสุชานันท์ ลัคนะเวทย์
รอดำเนินการซ่อม
2022-12-07
รอดำเนินการซ่อม
2022-12-01
นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-12-01
นางสาวนรากร กระจ่างแก้ว
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-24
นางสาวณัฐธิดา มุ้งทอง
รอดำเนินการซ่อม
2022-11-23
นางสาวสุมัชญา คำอ่อง
รอดำเนินการซ่อม
2022-11-23
นางสาววิไลลักษณ์ ขัดแสนจักร์
รอดำเนินการซ่อม
2022-11-23
นางสาวนรากร กระจ่างแก้ว
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-21
นางสาวสุชานันท์ ลัคนะเวทย์
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-18
เด็กหญิงณฤดี ศรีเจริญภาภร
รอดำเนินการซ่อม
2022-11-18
เด็กหญิงณฤดี ศรีเจริญภาภร
รอดำเนินการซ่อม
2022-11-15
นางมณีภัทร บุญญาสัย
รอดำเนินการซ่อม
2022-11-11
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมืองหม้อ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-11
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมืองหม้อ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-11
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมืองหม้อ
กำลังซ่อมแซม
2022-11-11
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมืองหม้อ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-11
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมืองหม้อ
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-10
นางสาวอรรฆพร ข่วงชมภู
รอดำเนินการซ่อม
2022-11-08
นางสาวศิริรัตน์ โกศัยสุขพัฒนากูล
ดำเนินการซ่อมแล้ว
2022-11-08
นางสุทธีรา นัยติ๊บ
ดำเนินการซ่อมแล้ว©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล